• Klasa I

    •  

     INFORMACJA O NABORZE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42

     yesTUTAJyes

      

     TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

     ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

     DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     NA ROK SZKOLNY 2019/2020

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      

      

     od 4 marca do

     20 marca

     od 6 maja do
      10 maja

     2

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

      

      

     od 11 marca do 15 marca

     8 maja

     3

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

      

     18 marca

     godzina 12.00

     9 maja

     godzina 12.00

     4

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      

     27 marca

     godzina 12.00

     13 maja

     godzina 12.00

     5

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

      

     od 27 marca od godziny 12.00 do 3 kwietnia

     od 13 maja od godziny 12.00
     do 16 maja

     6

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych

      

      

     5 kwietnia

     godzina 12.00

      

     17 maja

     godzina 12.00

      

      

                          UCHWAŁA NR V/52/VIII/2019

                        RADY MIASTA POZNANIA

     z dnia 8 stycznia 2019r.

      

     w sprawie

     określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

      

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 133 ust. 2, 3, 6  w związku z art. 29 ust. pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:

      

      § 1

      W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

     1) zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – 65 pkt;

     2) uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół – 50 pkt. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa oraz do oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej;

     3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa – 30 pkt;

     4) oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 80 pkt;

     5) wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt;

     6) wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt.

      

     § 2

      Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

      

     § 3

      Traci moc uchwała Nr XLV/778/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

      

     § 4

      Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

      

     § 5

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

      

     Przewodniczący Rady Miasta Poznania

     (-) Grzegorz Ganowicz