• Ważna wiadomość dotycząca naboru na rokszkolny 2019/2020

    Uprzejmie informujemy, że pobrane i wypełnione karty naboru wraz z oświadczeniami oddajecie Państwo w sekretariacie szkoły (I piętro) 


    DRZWI OTWARTE !

    Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi

    na DRZWI OTWARTE

    w dniach 23.02.19. oraz 9.03.19. - w godzinach od 9.00 do 13.00.

    (Mile widziane obuwie na zmianę)

    Jednocześnie informujemy, że rekrutacja odbywać się będzie w dniach

    od 4.03 do 15.03.19  w godzinach  od 6.30 do16.30 

    Rekrutacja: Co trzeba wiedzieć?

    Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, należy wypełnić wniosek ( wnioski dostępne od 4.03.2019r. )

     Ten można znaleźć na stronie internetowej :http://www.nabor.pcss.pl/poznan 

    lub otrzymać w sekretariacie przedszkola i szkoły. 

     


    Nabór do przedszkoli

     

    Informator dla rodziców

     

    TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

    ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

    W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     

      Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin

    w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin

    w postępowaniu uzupełniającym

    1

    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
    z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     

    od 4 marca

    do 15 marca

    od 5 czerwca

    do 11 czerwca

    2

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     

    4 kwietnia

    godzina 12.00

    17 czerwca

     godzina 12.00

    3

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     

    od 4 kwietnia

    do 9 kwietnia

    od 17 czerwca

    do 18 czerwca

    4

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     

    11 kwietnia

    godzina 12.00

    24 czerwca

    godzina 12.00

     


                                          UCHWAŁA NR V/53/VIII/2019

                                       RADY MIASTA POZNANIA

    z dnia 8 stycznia 2019r.

     

    w sprawie

    określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

     

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 131 ust. 4, 6 i art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:

     

    § 1

     Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

    1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 30 pkt;

    2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 50 pkt;

    3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

    a) za I preferencję – 50 pkt,

    b) za II preferencję – 30 pkt,

    c) za III preferencję – 20 pkt,

    d) za IV preferencję – 10 pkt,

    e) za V preferencję – 1 pkt;

    4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt;

    5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 30 pkt;

    6) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 60 punktów.

     

    § 2

     Ustala się, że wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do nie więcej niż 5 wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

    § 3

     Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

     

    § 4

     Traci moc uchwała Nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

     

    § 5

     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

     

    § 6

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

     

    Przewodniczący Rady Miasta Poznania

    (-) Grzegorz Ganowicz