• Poznań wolny od uzależnień

    •  

     W nowym roku szkolnym 2018/2019 podejmujemy kontynuację Projektu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pt:. Poznań uzależniony od profilaktyki, którego realizację rozpoczęliśmy w ubiegłym roku szkolnym od udziału młodzieży w spektaklu FOOTLOOSE.

     Program realizowany jest przez

     1.Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
     2.Wydział Oświaty
     3.Teatr Muzyczny w Poznaniu
     4.Teatr Kamienica w Warszawie
     5.Fundacja Nowe Horyzonty - lekcje terapeutyczno-profilaktyczna
     6.Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt - lekcje tańca
     7.Straż Miejska
     8.Policja


     Projekt powstał z inicjatywy realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA) oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (MPPN) przyjętych do realizacji na rok 2018 Uchwałami Rady Miasta Poznania.

     Opracowując koncepcję stworzenia projektu kierowano się potrzebą zapewnienia jego interdyscyplinarności tzn. spójnych działań różnych systemów i branż w zakresie profilaktyki i edukacji skierowanej do dzieci i młodzieży.

     Przyjęto założenie, że grupę docelową projektu będą stanowili uczniowie poznańskich szkół, wśród których będą uczniowie kwalifikujący się zarówno do działań z obszaru profilaktyki selektywnej oraz profilaktyki uniwersalnej. Jednym
     z ważnych aspektów projektowanych działań jest również uwzględnienie uczestnictwa wszystkich uczniom poszczególnych klas szkolnych bez różnicowania indywidualnych kosztów udziału uczestników oraz kosztów ponoszonych przez realizatorów.

     Przyjęte rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. alkoholu i nierówności w zakresie ograniczania dysproporcji w dostępie do dóbr kulturowych, środowiskowych i edukacyjnych osób, u których dostęp ten może być ograniczony z powodu szkód spowodowanych spożyciem alkoholu  .

     Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Katarzyna Bleja-Figuła - pedagog szkolny.