• Uczeń z Pasją

    • UCZEŃ Z PASJĄ – KOMPLEKSOWE WSPARCIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W WYBORZE OPTYMALNYCH ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH I  ZAWODOWYCH

     KONCEPCJA projektu Uczeń z PASJĄ, to projekt kompleksowy, którego centrum zainteresowania jest uczeń szkoły gimnazjalnej oraz starszych klas szkoły podstawowej, a przedmiotem interwencji doradczej i edukacyjnej PASJA ucznia. Tę pasję powinien podchwycić i wykorzystać w pracy nauczyciel korzystający z nowych metod edukacyjnych oraz inspirującego do rozwoju i pracy wyposażenia pracowni dydaktycznych. Pasję tę można uchwycić i rozwinąć głównie poprzez indywidualne podejście do ucznia, poszukując jej zarówno wśród uczniów zdolnych, jak też uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy w normalnych warunkach, w typowej pracy klasy, nie są w stanie pokazać i rozwinąć swoich unikalnych, specyficznych potencjałów.

     CELE PROJEKTU w kontekście poziomów wsparcia:

      UCZEŃ: diagnoza predyspozycji zawodowych i edukacyjnych zorientowana na indywidualne potencjały rozwojowe, kreatywności i przedsiębiorczość w procesie edukacyjnych (aktywne „uczenie się” w alternatywie do bycia biernym uczestnikiem procesu „nauczania”) identyfikująca, wzmacniająca i rozwijająca pasje ucznia szkoły podstawowej i  gimnazjalnej stojącego na progu pierwszej decyzji edukacyjno-zawodowej.

      NAUCZYCIEL: wsparcie nauczycieli w pracy indywidualnej z młodzieżą oraz rozwijaniu pasji ucznia, poprzez nowe metody edukacyjne z wykorzystaniem nowych kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych, metodycznych i społecznych nauczyciela.

      SZKOŁA: wsparcie systemu kształcenia w procesie inspirowania i rozwijania aktywnego podejścia do edukacji uczniów szkół podstawowych i  gimnazjalnych poprzez zaprojektowanie i wyposażenie pracowni dydaktycznych adekwatnie do potrzeb edukacyjnych i aspiracji zawodowych nauczycieli.

      OTOCZENIE: systemowe wsparcie procesu edukacyjnego zorientowanego na pasje i przedsiębiorczość ucznia poprzez uwzględnienie potencjału rozwojowego otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły oraz czynników zewnętrznych wpływających na trafność decyzji edukacyjno-zawodowych ucznia oraz popularyzacje technicznych i przyrodniczych kierunków dalszej edukacji.