• Projekt profilaktyki

   •  

     

    PROJEKT PROFILAKTYKI

    W PRZEDSZKOLU NR 115 W POZNANIU

     

    Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.

     

    Projekt profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Przygotować dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w sytuacjach. takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

     

     
     Projekt profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach:

     • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach   zadaniowych. (1)

     • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. (2)

     • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. (5)

     • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6)

     • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (11)

     

    Warunki realizacji projektu:

     

    Projekt można realizować przez cały rok szkolny, przez wszystkie nauczycielki oddziałów samodzielnie lub z pomocą policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego itp. Realizacja projektu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników przedszkola do realizacji projektu i współpracy z rodzicami.

     

    Projekt profilaktyczny wskazuje dzieciom:

     1. Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.

     2. Jak mówić to, co chce się powiedzieć.

     3. Jak słuchać uważnie.

     4. Jak prosić o pomoc.

     5. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.

     6. Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.

     7. Jak mówić przepraszam.

     8. Jak radzić sobie z prześladowaniem.

     9. Jak rozwiązywać konflikty.

     10. Jak adaptować się do nowych sytuacji.

     11. Jak pomagać innym.

     12. Jak rozpoznawać zagrożenie.

     13. Jak mówić „nie".

     

    Cele ogólne:

     • Promocja zdrowego stylu życia.

     • Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu.

     • Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.

     • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

     • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

     

    Cele szczegółowe:

     • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.

     • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.

     • Rozwijanie aktywności ruchowej.

     • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.

     • Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw, środków chemicznych, nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt,

     • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.

     • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.

     • Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.

     • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.

     

    Zadania

     I. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków


     1. Zdrowy styl odżywiania.

     2. Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.

     3. Higiena osobista.

     4. Higiena otoczenia.

     

    Oczekiwane efekty:

     

    Dziecko:

     - rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,

     - zna produkty, które maja duże wartości odżywcze,

     - rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia,

     - wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość,

     - potrafi nakryć do stołu,

     - umie kulturalnie zachować się przy stole,

     - dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,

     - zna i używa przybory toaletowe,

     - rozumie przyczyny chorób zakaźnych,

     - wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych,

     - wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,

     - zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu.

     

    II. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

     

    1. Bezpieczeństwo podczas zabaw.

     2. Bezpieczna droga do przedszkola.

     3. Udzielanie pierwszej pomocy.

     4. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków chemicznych.

     5. Kontakty z nieznajomymi.

     6. Profilaktyka przeciwpożarowa.

     

    Oczekiwane efekty:

     

    Dziecko:

     - zna zasady współżycia w zespole,

     - korzysta z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z ustalonymi regułami,

     - samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa,

     - zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe,

     - wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,

     - zna numery alarmowe,

     - potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa, nie drażni zwierząt,

     - nie bawi się lekarstwami i środkami chemicznymi,

     - nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,

     - wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,

     - wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

     

    III. Nałogi i ich skutki

     

    1. Nikotyna.

     2. Komputer i telewizja.

     

    Oczekiwane efekty:

     

    Dziecko:

     - wie jakie uboczne skutki mają papierosy

     - rozumie zakaz spożywania tych używek,

     - jest asertywne,

     - zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i internetu.

     

    IV. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy.

     1. Zabawy ruchowe.

     2. Imprezy i konkursy sportowe

     3. Rekreacja i wypoczynek.

     4. Rekreacja i wypoczynek

     5. Gimnastyka korekcyjna.

     

    Oczekiwane efekty:

     

    Dziecko:

     - posiada wyższy poziom sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych

     - rozumie potrzebę podejmowania zabaw i ćwiczeń ruchowych

     - odnosi sukcesy sportowe

     - potrafi nazwać części swojego ciała,

     - umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,

     - rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera,

     - aktywnie wypoczywa.

     

    V. Akceptacja innych.

     

    1. Nawiązywanie więzi.

     2. Tolerancja osób niepełnosprawnych.

     3. Radzenie sobie z emocjami.

     

    Oczekiwane efekty:

     

    Dziecko:

     - potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii,

     - umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,

     - pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach,

     - pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych,

     - jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym, niepełnosprawnym i potrzebującym,

     - zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,

     - wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach,

     - potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje.

     

    VI. Środowisko wokół nas

     

    1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza.

     2. Działania proekologiczne.

     

    Oczekiwane efekty:

     

    Dziecko:

     - wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem

     - jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy,

     - zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza,

     - bierze udział w akcjach proekologicznych,

     - potrafi segregować odpady.

     

    Metody realizacji programu :

     - podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,

     - problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,

     - aktywizujące: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, Sherborne, pedagogika zabawy, kinezjologia edukacyjna,

     - praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe, zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje.

     

    Formy realizacji programu:

     - praca indywidualna,

     - zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

     - czynności samoobsługowe,

     - prace użyteczne,

     - spacery, wycieczki,

     - zajęcia zorganizowane,

     - uroczystości przedszkolne,

     - konkursy, turnieje.

     

    Ewaluacja programu:

     

    Oceny efektów realizacji „Projektu profilaktyki", obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

     • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,

     • rozmowy z rodzicami,

     • rozmowy z nauczycielami,

     • analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia w konkursach,

     • analiza ankiet.

   • Wkrótce...