• Informacje dla rodziców

   • Szanowni Rodzice,

    Informujemy, że płatności należy regulować do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłat dokonujemy wyłącznie na indywidualne konta przypisane do dziecka  ( odrębne za pobyt i za żywienie ).

    Wprowadzając tytuł przelewu wpisujemy wyłącznie imię i nazwisko dziecka ( bez przecinków, kropek i innych znaków specjalnych ).

     

    Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji prosimy 

    o wpłacanie wcześniej uzgodnionych kwot co do grosza.


     

    INFORMACJA O ZASADACH OPŁAT ZA POBYT DZIECKA

    W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO POZNAŃ

     

    1. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 9 lipca 2019 r. (Uchwała NR XV/237/VIII/2019), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę.

    2. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. zmienił się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

    3. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.

    4. Rodzice dziecka realizującego edukację przedszkolną w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.

    5. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu rodzic uiszcza do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane na rachunkach numery kont bankowych z zaznaczeniem na przelewie imienia i nazwiska dziecka.

    6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego i kompletnego uiszczania opłat.

    7. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z póź. zm.).