•                Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
     
    A. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :
     
    I. ADMINISTRATOR DANYCH.
    Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu, którego siedziba mieści się w Poznaniu, przy ul. Różanej 1/3.


    II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

    1) pod adresem poczty elektronicznej:  iod6_oswiata@um.poznan.pl (lub zastępczo: iod4_oswiata@um.poznan.pl)

    2) pisemnie na adres: Urząd Miasta Poznania, 61-841 Poznań, z dopiskiem „IOD6_oswiata”


    III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

    1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w celu załatwienia sprawy objętej wnioskiem (formularzem, pismem) w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
    2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest : 2.1. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; ustawy       z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty; ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym; 2.2. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 2.3. art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 2.4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
    3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.

     
    IV.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
    Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

    1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
    2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.


    V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

    1. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
    2. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.


    VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
    Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

    1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

    2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

    3) usunięcia swoich danych osobowych,

    4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

    5) przenoszenia swoich danych osobowych,
    a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
    Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  


    VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

    1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
    2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.


    VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
    Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


    IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

    1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.
    2. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy objętej wnioskiem (pismem), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
    3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
    4. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
    5. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Panią/Pana sposób. 


    X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
    Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.
     
    B. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana a zostały wskazane we wniosku (formularzu, piśmie) - zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, iż:


    I. KATEGORIE DANYCH.
    W zależności od załatwianej sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka : podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe (np. adres do doręczeń), dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane o osiąganych dochodach, dane o pozostawaniu w związku małżeńskim. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.
     
    II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

    Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy objętej niniejszym wnioskiem (formularzem, pismem), a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji rządowej, bądź samorządowej.